Zasady funkcjonowania i zakres świadczonych usług

Ośrodek działa w oparciu o przepisy: 

-ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
-ustawy z dn. 26.11.1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.), 
-ustawy z dn. 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. Nr 147 z 2002r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami), 
-rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 23.10.1996r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień (Dz. U. Nr 129, poz. 611 z późniejszymi zmianami), 
-w oparciu o przepisy statutu Ośrodka.

Obszarem działalności Ośrodka jest miasto Częstochowa. Ośrodek może świadczyć usługi dla mieszkańców innych gmin na zasadach określonych w umowach.

1.Ośrodek jest jednostką przeznaczoną jako miejsce czasowego pobytu dla osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, wymagających wsparcia psychologicznego oraz podejmującą działania edukacyjno – interwencyjne w stosunku do osób z problemem alkoholowym. 

2.Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 

- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości, przebywającymi w Dziale Opieki nad Osobami w Stanie Nietrzeźwości,

- informowanie osób opuszczających Ośrodek o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz możliwościach poddania się leczeniu odwykowemu. Wśród tych osób bywają także osoby stosujące przemoc w rodzinie, dlatego motywuje się ich do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, 

- motywowanie osób z problemami alkoholowymi do poddania się terapii odwykowej w specjalistycznych placówkach, 

- prowadzenie działalności profilaktyczno–wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 

- ochrona przed przemocą w rodzinie, w tym podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

- prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób z problemem alkoholowym,

- obsługa Telefonu pomocowo-informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych  -
34/ 366 48 00,

- realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

- realizacja oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie,

- współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, organizacjami pozarządowymi, komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi placówkami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu jej problemu,

- przy Ośrodku prowadzi swoją działalność Klub Abstynenta "Ostoja".

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Marek Zielonka (8 lipca 2008)
Opublikował: admin_opopa (8 lipca 2008, 12:27:41)

Ostatnia zmiana: Karolina Bednarek (12 listopada 2020, 14:01:39)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2481