Zasady funkcjonowania i zakres świadczonych usług

Ośrodek działa w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dn. 26.11.1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.), ustawy z dn. 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. Nr 147 z 2002r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 23.10.1996r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień (Dz. U. Nr 129, poz. 611 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o przepisy statutu Ośrodka.

Obszarem działalności Ośrodka jest miasto Częstochowa. Ośrodek może świadczyć usługi dla mieszkańców innych gmin na zasadach określonych w umowach.

1.Ośrodek jest jednostką przeznaczoną jako miejsce czasowego pobytu dla osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, wymagających wsparcia psychologicznego oraz podejmującą działania edukacyjno – interwencyjne w stosunku do osób z problemem alkoholowym. 2.Do podstawowych zadań Ośrodka należy: - opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości, przebywającymi w izbie wytrzeźwień, - informowanie osób opuszczających Ośrodek o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz możliwościach poddania się leczeniu odwykowemu, - motywowanie osób z problemami alkoholowymi do poddania się terapii odwykowej w specjalistycznych placówkach, - prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych, - współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, organizacjami pozarządowymi, kościołem, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi placówkami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu jej problemu.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Marek Zielonka (8 lipca 2008)
Opublikował: admin_opopa (8 lipca 2008, 12:27:41)

Ostatnia zmiana: Karolina Bednarek (15 maja 2017, 13:14:11)
Zmieniono: metryka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2285