Rejestry, ewidencje, archiwa.

1. Księga inwentarzowa środków  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dostęp: Główna Księgowa, pok. 7, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości  (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zmianami).

2. Księga inwentarzowa środków nietrwałych, niskocenne środki majątkowe.

Dostęp: Księgowość, pok. 8, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości  (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zmianami).

3. Księgi inwentarzowe wyposażenia.

Dostęp: Księgowość, pok. 8, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości  (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zmianami).

4. Dziennik korespondencji.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1764) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.).
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka.

5. Rejestr przeprowadzonych kontroli.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. 
Podstawa prawna:  statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 kwietnia 1974 r. Kodeks pracy (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1764);  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 2164  ze zmianami).

6. Rejestr Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 kwietnia 1974 r. Kodeks pracy (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1764);  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 2164  ze zmianami). 

7. Rejestr Zamówień Publicznych.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 kwietnia 1974 r. Kodeks pracy (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1764);  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 2164  ze zmianami).

8. Rejestr umów.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.).
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1764);   ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 2164  ze zmianami), 

9. Rejestr delegacji służbowych.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 kwietnia 1974 r. Kodeks pracy (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

10. Rejestr druków ścisłego zarachowania.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka.

11. Rejestr Skarg i Wniosków.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 1974 r. Kodeks pracy (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1764);  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.).
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka.

12. Rejestr zgonów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Dostęp: Sekretariat, pok. 6, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka.

13. Ewidencja dłużników.

Dostęp: Windykacja, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 487), );  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.), Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zmianami).

14. Ewidencja umorzeń.

Dostęp: Windykacja, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 487), );  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.), Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zmianami).

15. Ewidencja wniosków.

Dostęp: Windykacja, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 487), );  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2015 r.), Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zmianami).

16. Rejestr Rozmów Psychologicznych.

Dostęp: Centrum Edukacyjno-Interwencyjne, pok. 5, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. 
Podstawy prawne: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. D.U. z 2017 r. poz. 682), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. D.U. z 2015 r. poz. 1390), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. D.U. z 2017 r. poz. 697), Ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 487).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

17. Rejestr zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.

Dostęp: Centrum Edukacyjno-Interwencyjne, pok. 5, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawy prawne: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. D.U. z 2017 r. poz. 682), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. D.U. z 2015 r. poz. 1390), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. D.U. z 2017 r. poz. 697), Ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 487).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

18. Rejestr osób odpracowujących kontrolowane prace na cele społeczne.

Dostęp: Centrum Edukacyjno-Interwencyjne, pok. 5, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawy prawne: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity D.U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zmianami).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

19. Rejestr rozmów profilaktyczno-wychowawczych z nieletnimi mającymi kontakt z alkoholem.

Dostęp: Centrum Edukacyjno-Interwencyjne, pok. 5, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie. 
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 487).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

20. Ewidencja przyjęć pacjentów do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Dostęp: Kierownik zmiany, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 poz. 287) wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zmianami, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( t.j. D.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(  D.U. z 2015 r. poz. 1400).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

21. Rejestr odmów.

Dostęp: Ambulatorium, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 poz. 287) wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zmianami, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( t.j. D.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(  D.U. z 2015 r. poz. 1400).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

22. Rejestr rozchodu leków i kontroli środków odurzających i psychotropowych. 

Dostęp: Ambulatorium, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 poz. 287), Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zmianami, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( t.j. D.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(  D.U. z 2015 r. poz. 1400).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

23. Ewidencja badań lekarskich.

Dostęp: Ambulatorium, ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie.
Podstawa prawna: statut Ośrodka, regulamin organizacyjny Ośrodka, Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. D.U. z 2016 poz. 287), Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zmianami, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( t.j. D.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(  D.U. z 2015 r. poz. 1400).
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony z wyjątkiem osób, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Marek Zielonka (29 czerwca 2017)
Opublikował: Karolina Bednarek (29 czerwca 2017, 12:25:48)

Ostatnia zmiana: Karolina Bednarek (29 września 2017, 07:42:22)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 904